Уреднички тим

Главни и одговорни уредници

Проф. Марјан Гушев, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, Скопје, Macedonia, Republic of

Проф. д-р Биљана Перчинкова, Про-ректор, Декан на Факултет за информатика и редовен професор на Европски Универизитет, 1000 Скопје, Macedonia, Republic of

Проф. д-р Мирко Спироски, Македонски дарителски регистар, Рајко Жинзифов бр. 48, 1000 Скопје, Macedonia, Republic of

Уредувачки одбор

Проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, Macedonia, Republic of

Доц. д-р Ќире Јаќимоски, ФОН Универзитет, Факултетот за информациско-комуникациски технологии, Скопје, Macedonia, Republic of

Д-р Сашко Ристов, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, Скопје, Macedonia, Republic of

Д-р Емилија Спасова Камчева, ФОН Универзитет, Факултетот за информациско-комуникациски технологии, Скопје, Macedonia, Republic of

Д-р Иван Чорбев, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, Скопје, Macedonia, Republic of