##about.aboutContext##

Библиографски информации

Наслов на списание: ИнФорма - Македонско списание за информатика
Иницијали на списание: ИнФорма
Кратенка на списание: Maced J Inform
пИССН: 1409-5122
еИССН: 2545-4048
DOI: 10.3889/informa
Фреквенција: Континуирано
Статија ИД: 60001+
Издавач: АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје
Историја: 1994+
УРЛ: http://www.id-press.eu/informa/