Дизморфофобија и естетска хирургија

Main Article Content

Marija Miloshevska Mijalkovsкa
Gjorgje Dzokic
Hristina Breshkovska
Ana Tomanovic Todorova

Апстракт

ОСÐОВÐ: Дизморфофобија, или на англиÑки Body Dismorphic Disorder (BDD)  е релативно чеÑто и многу тешко заболовање кое многу пати поминува недијагноÑтицирано. Со вакви пациенти во контакт Ñе како  пÑихијатрите така и плаÑтичните хирурзи и дерматолозите затоа што ваквите пациенти многу чеÑто Ñе обраќаат кај нив барајќи еÑтетÑка корекција која најчеÑто не е решение на нивниот проблем. Ова заболување е битно, треба да Ñе помиÑли на него за да Ñе дијагноÑтицира затоа што е проблем за плаÑтичните хирурзи затоа што овие пациенти прават проблеми, никогаш не Ñе задоволни, ги тужат Ñвоите доктори, така претÑтавува проблем е и за Ñамите пациенти затоа што овие пациенти Ñе Ñериозно болни. Тоа Ñе пациенти кои не Ñе задоволни Ñо Ñвојот изглед, најчеÑто Ñе Ñо ÑамоубиÑтвени идеи, некои веќе имаат во минатото обиди за ÑамоубиÑтво, а дел и завршуваат Ñо ÑамоубиÑтво. Затоа ова заболување е важно, не Ñмее да Ñе потцени и треба да Ñе помиÑли на него за да Ñе дијагноÑтицира.

ЦЕЛ: Од Ñевкупно иÑкориÑтената литература, произлезе целта на иÑтражувањето, а тоа е да го покаже процентот на заÑтапеноÑÑ‚ на БДД иÑпитуван по Ñтудии во еÑтетÑката хирургија, да Ñе види на која возраÑÑ‚ пациентите најчеÑто бараат еÑтетÑка корекција, и да Ñе презентира понатамошниот тек на ова заболување кај пациенти кои Ñе јавиле и добиле хируршки третман.  Во заклучокот Ñе диÑкутира за процентот на БДД кај пациенти кои побарале еÑтетÑка операција и околу тоа дали такви пациенти треба да Ñе третираат хируршки.

ÐœÐТЕРИЈÐЛИ И МЕТОДИ: Беше направено пребарување во базите на податоци Ñо отворен приÑтап Pub Med, Embase Medline. Пребарувањето беше направено Ñпоред клучните зборови "body dysmorphic disorder, BDD", "aesthetic surgery", "prevalence", "outcome". Беа вклучени Ñите трудови каде беше опишана БДД во еÑтетÑка хирургија и иÑходот на еÑтетÑките процедури кај БДД пациенти. ИÑклучувачки критериуми: Студии на детÑка популација, Ñтудии кои не беа на англиÑки јазик, Ñтудии каде БДД Ñе разгледа во нехируршки еÑтетÑки Ñтудии, Ñтудии каде Ñе објаÑнува БДД и коморбитетот, Ñтудии кои не Ñе дадени во целоÑÑ‚. Во прегледот беа вклучени проÑпективни, преÑечни и ретроÑпективни Ñтудии кои беа доÑтапни во целоÑен текÑÑ‚. Беше направен и преглед на референтните лиÑти од Ñтудиите кои беа вклучени во овој ревиÑки труд за добивање на дополнителни релевантни податоци.

РЕЗУЛТÐТИ: Резултатите добиени од литературните и научните иÑтражувања укажуваат на фактот дека Ñтепенот на заÑтапеноÑÑ‚ на БДД во еÑтетÑка хирургија варира во поединечни Ñтудии. Воочена е најниÑка заÑтапеноÑÑ‚ од 3.2, а највиÑока заÑтапеноÑÑ‚ од 53.6% што укажува на јаÑна врÑка меѓу пациенти Ñо БДД кои бараат еÑтетÑка хируршка интервенција. Во проÑек овие пациенти Ñе околу 40-та година од животот. Во Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñ Ð½Ð° резултат од еÑтетÑкиот третман на лицата Ñо БДД разгледани Ñе 2 Ñтудии и како заклучок може да Ñе каже дека еÑтетÑките интервенции во еден одреден лимитиран дел водат до подобрување на Ñимптоматологијата на БДД.

ЗÐКЛУЧОЦИ: БДД е чеÑто пÑихијатриÑко заболување кое чеÑто води до еÑтетÑка хируршка интервенција. Битно е да поÑтои предоперативен Ñкрининг на вакви пациенти за нивно правилно дијагноÑтицирање, наÑочување и третман.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
Miloshevska Mijalkovsкa, M., Dzokic, G., Breshkovska, H., & Tomanovic Todorova, A. (2015). Дизморфофобија и естетска хирургија. Македонско медицинско електронско списание, 2015, 1–5. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50017
Секција
Ревиски труд

Референци

Crerand CE, Phillips KA, Menard W, Fay C. Nonpsychiatric medical treatment of body dysmorphic disorder. Psychosomatics. 2005;46(6):549–555.

http://dx.doi.org/10.1176/appi.psy.46.6.549

PMid:16288134 PMCid:PMC1351255

Phillips KA, Didie ER, Menard W, Pagano ME, Fay C, Weisberg RB. Clinical features of body dysmorphic disorder in adolescents and adults. Psychiatry Res. 2006;141(3):305-14.

http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2005.09.014

PMid:16499973 PMCid:PMC1592052

Berrios GE, Kan CS. A conceptual and quantitative analysis of 178 historical cases of dysmorphophobia. Acta Psychiatr Scand. 1996;94(1):1-7.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0447.1996.tb09817.x

Ishigooka J, Iwao M, Suzuki M, Fukuyama Y, Murasaki M, Miura S. Demographic features of patients seeking cosmetic surgery. Psychiatry Clin Neurosci. 1998;52:283-7.

http://dx.doi.org/10.1046/j.1440-1819.1998.00388.x

PMid:9681579

Sarwer DB, Spitzer JC. Body image dysmorphic disorder in persons who undergo aesthetic medical treatments. Aesthet Surg J. 2012;32:999-1009.

http://dx.doi.org/10.1177/1090820X12462715

PMid:23015692

Vulink NC, Sigurdsson V, Kon M, Bruijnzeel-Koomen CA, Westenberg HG, Denys D. Body dysmorphic disorder in 3–8% of patients in outpatient dermatology and plastic surgery clinics. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150(2):97–100.

PMid:16440565

Vindigni V, Pavan C, Semenzin M, Graní S, Gambaro FM, Marini M, e.a. The importance of recognizing body dysmorphic disorder in cosmetic surgery patients: do our patients need a preoperative psychiatric evaluation? Eur J Plast Surg. 2002;25:305-8.

http://dx.doi.org/10.1007/s00238-002-0408-2

Altamura C, Paluello MM, Mundo E, et al. Clinical and subclinical body dysmorphic disorder.Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2001;251:105–108.

http://dx.doi.org/10.1007/s004060170042

PMid:11697569

Vargel S, UluÅŸahin A. Psychopathology and body image in cosmetic surgery patients. Aesthetic Plast Surg. 2001;25(6):474-8.

http://dx.doi.org/10.1007/s00266-001-0009-7

PMid:11731858

Aouizerate B, Pujol H, Grabot D, et al; Body dysmorphic disorder in a sample of cosmetic surgery applicants. Eur Psychiatry. 2003;18(7):365-8.

http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2003.02.001

Crerand CE, Sarwer DB, Magee L, et al. Rate of body dysmorphic disorder among patients seeking facial plastic surgery. Psychiatric Annals. 2004;34:958–965.

http://dx.doi.org/10.3928/0048-5713-20041201-19

Bellino S, Zizza M, Paradiso E, Rivarossa A, Fulcheri M, Bogetto F. Dysmorphic concern symptoms and personality disorders: a clinical investigation in patients seeking cosmetic surgery. Psychiatry Res. 2006;144(1):73-8.

http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2005.06.010

PMid:16914206

Hayashi K, Miyachi H, Nakakita N, Akimoto M, Aoyagi K, Miyaoka H, Uchinuma E. Importance of a psychiatric approach in cosmetic surgery. Aesthet Surg J. 2007;27(4):396-401.

http://dx.doi.org/10.1016/j.asj.2007.05.010

PMid:19341667

Lai CS, Lee SS, Yeh YC, Chen CS. Body dysmorphic disorder in patients with cosmetic surgery. Kaohsiung J Med Sci. 2010;26:478-82.

http://dx.doi.org/10.1016/S1607-551X(10)70075-9

Phillips KA, Grant J, Siniscalchi J, Albertini RS. Surgical and nonpsychiatric medical treatment of patients with body dysmorphic disorder. Psychosomatics. 2001;42:504-10.

http://dx.doi.org/10.1176/appi.psy.42.6.504

PMid:11815686