##about.focusAndScope##

Македонско медицинско електронско списание (ММЕС) е списание од областа на медицината и сродните науки кое се бави со објавување на статии од базична медицина, клиничка медицина, приказ на случаи, ревиски трудови, јавно здравство, историја на медицина, магистериуми и докторати на македонски јазик. Целокупниот процес на поднесување ракописи, рецензирање, комуницирање, складирање, читање и симнување статии е електронски.

Статиите се објавуваат според бизнис моделот на Отворен пристап, односно пристапот до објавените статии, нивното користење без ограничување, доколку се цитираат оригиналните автори и изворот. Носители на авторските права се авторите.

Секој поднесен ракопис за објавување од базична медицина, клиничка медицина, приказ на случаи, ревиски трудови, јавно здравство, и историја на медицина се рецензира и доколку биде прифатен се објавува континуирано со доделување идентификатор на статијата (Статија ИД), како е единствен Дигитален Објектен Идентификатор (ДОИ) со што веднаш може да се цитира. На тој начин се избегнува чекање и се забрзува процесот на користење на информациите. Одбранетите магистериуми и дисретации се објавуваат  Ð±ÐµÐ· рецензирање или само како извадоци или како целосни трудови со авторско право од магистерот односно докторот на науки.

Целта на ММЕС е да им овозможи на младите лекари брзи, достапни и квалитетни информации од најзначајните области од медицината и сродните науки, како и да им понуди модерно и отворено списание за објавување на нивните трудови.

##about.openAccessPolicy##

Ова списание обезбедува директно отворен пристап до своите содржини на принципот што прави истражување слободно за располагање на јавноста и поддржува поголема глобална размена на знаењето.

Библиографски информации

Наслов на списание: Македонско медицинско електронско списание
Иницијали на списание: ММЕС
Кратенка на списание: Maced Med Electr J
еИССН: 1857-9809 
DOI: 10.3889/mmej
Фреквенција: Континуирано
Статија ИД: 50001+
Издавач: АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје
Историја: 2015+
УРЛ: http://www.id-press.eu/mmej/

CrossMark политика

 CrossMark

   

CrossMark е повеќе-издавачка инцијатива за да им овозможи на читателите стандарден начин за лоцирање најновата верзија на објавениот дел. Со внесувањето на CrossMark логото АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје се обврзува да ја одржува содржината која ја објавува и да укаже на промени, доколку настанат. Со притискање врз CrossMark логото ќе ја видите најновата состојба на документот и можат да се добијат дополнителни информации за објавената статија.

- Види повеќе на: http://www.crossref.org/crossmark/PublishersPolicy.htm#sthash.oQXmDn1q.dpuf

- Види CrossMark® за истражувачите на: http://www.crossref.org/crossmark/Researchers.htm

 

 

Изјава за политика на  CrossMark од АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ СкопјеАјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје кој ја има иконата CrossMark е ограничен на оваа и на другите содржини од списанијата и на специфични видови статии (види подолу) и само за содржините хостирани од вебстраниците на АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје (ID Press).  

 

Видови статии:

Вид статија

Краток опис

Извадок

Извадок од статија или усно прикажување или постер, објавен како посебен дел. Подобро име би било "žÐµÐºÑÑ‚ра куса комуникација". Тие најчесто се јавуваат во значајно голем дел во извадоците од конференции, каде што НЕ им се дозволува на сите автори да објавуваат целосни трудови.

Додаток

Објавен дел кој дава дополнителни информации во врска со друг објавен дел, најчесто прикажува дополнителни резултати.

Приказ на случај

Се користи во мединската литература. Детален приказ на симптоми, знаци, дијагнози, лекување и следење на еден пациент.

Писма

Писмо до уредникот или одговор на писмо.

Дупликат

Случајно дуплицирање не една статија во друго списание на АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје. Текстот на статијата се повлекува. HTML страниците се заменуваат со една страница со детали од цитирањето и објаснување. PDF страниците остануваат со воден знак на секоја страница за да се означи дека е дупликат.

Поправка

Статија во која се пријавени грешки кои се направени во претходна статија од истото списание. Може да биде Грешка (издавачка грешка) но исто така и Корекција (авторска грешка).

Целосна статија

Целосен извештај на оригинално истражување.

Предобјавена статија

"OnlineFirst" се заеднички рецензирани, прифатени статии кои сеуште не се појавиле в конечниот волумен од ММЕС. Во "OnlineFirst" се вклучени авторовите корекции.

Практични упатства

Текст кој опишува препораки за најдобра практика во медицински статии.

Отстранување

Текстот од статијата е отстранет. HTML и PDF страниците од истата статија целосно се отстрануваат и заменуваат со една страница во која се цитираат деталите и објаснување.

Повлекување

Текстот од статијата се повлекува. HTML страниците се заменуваат со една страница со цитирање на деталите и објсанување. PDF страниците остануваат со воден знак на секоја страница за да се означи дека е повлечена.

Ревиски труд

Значаен преглед на оригинални истражувања, обично со целосна библиографија, обично исто така има и содржина.

Кратко соопштение

Кратко соопштение или најава на истражување, обично најавува определени резултати, обично со пократко време за објавување од другите статии во истото списание. Се јавува во различни имиња, како Писма статии, Прелиминарни забелешки, Забелешки и слично.

Кратка ревија

Куса или мини-ревија.

Малите грешки кои не влијаат врз интегритетот на метаподатоците или врз читателската способност да ја разбере статијата и не вклучува научна грешка или испуштање на дел, ќе бидат корегирани од издавачот во дискреција. Во таков случај, оригиналната статија се отстранува и се заменува со корегирана верзија. Датата на корекција се гледа од забелешката во корегираната статија.

Уредувачките и Издавачките политики, како и Упатствата од АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, се наоѓаат на страниците од секое списание. Сите списанија од АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје можат да се најдат тука.

Следните упатства можат да бидат исто така корисни:

 

  

Меѓународен уреднички тим во ММЕС

##about.history##

Списанието Македонско медицинско електронско списание започна да излегува 2015 година како дел од АјДи Дизајн Прес.