Христоманова-Митковска, Славица, Дејан Трајков, Александар Петличковски, Оливија Ефинска-Младеновска, and Мирко Спироски. “Алергии на храна врз основа на серумски специфичен ИгЕ во Република Македонија”. Македонско медицинско електронско списание 2015 (October 15, 2015): 1–9. Accessed October 6, 2022. https://www.id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2015.50008.