Kopacheva Barsova, G. “Евaлуaцијa нa постоперaтивните резултaти кaј пaциенти со функционaлнa и естетскa септориноплaстикa”. Македонско медицинско електронско списание, vol. 2015, June 2014, pp. 1-164, doi:10.3889/mmej.2015.50001.