[1]
Ј. Зху, Б. Арсовска, and К. Козовска, “Епилепсија -третман со акупунктура: приказ на случај”, Maced Med Electr J, vol. 2, no. 1, pp. 1–5, Apr. 2016.