[1]
V. Jurukovska Shotarovska, B. Kapusevska, and S. Jovanovski, “Pull-out тест и ефектoÑ‚ од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби”, Maced Med Electr J, vol. 2015, pp. 1–5, May 2015.