Христоманова-Митковска, Славица, Дејан Трајков, Александар Петличковски, Оливија Ефинска-Младеновска, and Мирко Спироски. 2015. “Алергии на храна врз основа на серумски специфичен ИгЕ во Република Македонија”. Македонско медицинско електронско списание 2015 (October):1-9. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50008.