Kopacheva Barsova, Gabriela. 2014. “Евaлуaцијa нa постоперaтивните резултaти кaј пaциенти со функционaлнa и естетскa септориноплaстикa”. Македонско медицинско електронско списание 2015 (June):1-164. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50001.