Jurukovska Shotarovska, V., Kapusevska, B., & Jovanovski, S. (2015). Pull-out тест и ефектoÑ‚ од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби. Македонско медицинско електронско списание, 2015, 1–5. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50003