Kopacheva Barsova, G. (2014). Евaлуaцијa нa постоперaтивните резултaти кaј пaциенти со функционaлнa и естетскa септориноплaстикa. Македонско медицинско електронско списание, 2015, 1–164. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50001