(1)
Илковска, Б.; Котевска, Б.; Трифунов, Г. Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот – новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо. Maced Med Electr J 2015, 2015, 1-14.