(1)
Jurukovska Shotarovska, V.; Kapusevska, B.; Jovanovski, S. Pull-Out тест и ефектoт од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби. Maced Med Electr J 2015, 2015, 1-5.