(1)
Kopacheva Barsova, G. Евaлуaцијa нa постоперaтивните резултaти кaј пaциенти со функционaлнa и естетскa септориноплaстикa. Maced Med Electr J 2014, 2015, 1-164.