[1]
Kopacheva Barsova, G. 2014. Евaлуaцијa нa постоперaтивните резултaти кaј пaциенти со функционaлнa и естетскa септориноплaстикa. Македонско медицинско електронско списание. 2015, (Jun. 2014), 1–164. DOI:https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50001.