Скрининг за дијабетес тип 2 во примарна здравствена заштита

Main Article Content

Darko Iliev
Petranka Mishevska
Natasha Ilieva

Апстракт

Вовед. Инцидената на Ð´Ð¸Ñ˜Ð°Ð±ÐµÑ‚ÐµÑ Ñ‚Ð¸Ð¿ 2 е во пораÑÑ‚. Во делот на раното откривање потребно е да Ñе најде интервенција која најдобро ќе ја препознае болеÑта во што порана фаза. Семејниот лекар има иницијален контакт Ñо општата популација и игра клучна улога во превенцијата на хроничните болеÑти.

Материјал и методи. Пребарување на иÑтражувања повзани Ñо рано откривање Ð´Ð¸Ñ˜Ð°Ð±ÐµÑ‚ÐµÑ Ñ‚Ð¸Ð¿ 2 Ñо клучни зборови: Ñкрининг, Ð´Ð¸Ñ˜Ð°Ð±ÐµÑ‚ÐµÑ Ñ‚Ð¸Ð¿ 2, примарна здравÑтвена заштита на Pubmed, Pubmed Central и кохрановата база.

Резултати и диÑкуÑија.ДоÑтапната литаратура укажува дека Ñкрингот може да е ефективен метод во раното откривање на Ð”Ð¸Ñ˜Ð°Ð±ÐµÑ‚ÐµÑ Ñ‚Ð¸Ð¿ 2 во примарна здравÑтвена заштита. Добри резултати Ñе поÑтигнати доколку Ñе изведува Ñтруктурирано и Ñтратифицирано кај пациенти Ñо дефиниран ризик. Ðмеричката аÑоцијација за Ð´Ð¸Ñ˜Ð°Ð±ÐµÑ‚ÐµÑ Ð³Ð¾ препорачува опортуниот Ñкрининг  ÐºÐ°Ñ˜ Ñемејниот лекар во раното откривање и превенција на дијабетеÑ. Како приÑтап мерењето на гликоза во крв на гладно, HgbA1c или ОГТТ може да Ñе кориÑтат во Ñкринингот, но гликоза на во крв на гладно е најпогодна поради тоа што е леÑно изводлива, прифатлива за пациентите, ефтина и брза метода. Кај позитивните наоди потребно е да Ñе повтори теÑтот. 

Заклучок. Скрингот за Ð´Ð¸Ñ˜Ð°Ð±ÐµÑ‚ÐµÑ Ñ‚Ð¸Ð¿ 2 во примарна заштита е изводлив. Мерењето на гликоза во крв на гладно е најдобар избор кај Ñемејниот лекар. ЕфикаÑноÑта на Ñкринингот варира завиÑно од Ñтратегијата која ќе Ñе примени, потребни Ñе повеќе иÑтражувања во наÑока на дефинирање на најдобрите практики за одредување на ризик групи.            

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
Iliev, D., Mishevska, P., & Ilieva, N. (2015). Скрининг за дијабетес тип 2 во примарна здравствена заштита. Македонско медицинско електронско списание, 2015, 1–6. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50020
Секција
Ревиски труд

Референци

Chung S, Azar KMJ, Baek M, Lauderdale DS, Palaniappan LP. Reconsidering the age thresholds for type II diabetes screening in the U.S. Am J Prev Med. 2014;47:375–81.

http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2014.05.012

PMid:25131213 PMCid:PMC4171212

Klein Woolthuis EP, de Grauw WJ, van Gerwen WH, van den Hoogen HJ, van de Lisdonk EH, Metsemakers JF, van Weel C. Yield of opportunistic targeted screening for type 2 diabetes in primary care: the diabscreen study. Ann Fam Med. 2009;7(5):422-30.

http://dx.doi.org/10.1370/afm.997

PMid:19752470 PMCid:PMC2746521

Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care. 2004;27:1047–53.

http://dx.doi.org/10.2337/diacare.27.5.1047

PMid:15111519

Qvigstad E. [Prevention of type 2 diabetes--an overview]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2004;124(23):3047-50.

PMid:15586184

Wilson, J. M. G., Jungner, G. & Organization, W. H. Principles and practice of screening for disease / J. M. G. Wilson, G. Jungner. (1968). At 6 Клиничка медицина http://www.who.int/iris/handle/10665/3765 0

WHO | Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycaemia. At <http://www.who.int/diabetes/publications/diagnosis_diabetes2006/en/>

American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes--2010. Diabetes Care. 2013;33(Suppl 1):S11–61.

van den Donk M, et al. Screening for type 2 diabetes. Lessons from the ADDITIONEurope study. Diabet Med. 2011;28:1416–24.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-5491.2011.03365.x

PMid:21679235

Rifas-Shiman SL, Forman JP, Lane K, Caspard H, Gillman MW. Diabetes and lipid screening among patients in primary care: a cohort study. BMC Health Serv Res. 2008;8:25.

http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-8-25

PMid:18234107 PMCid:PMC2266727

Fox CS. Cardiovascular disease risk factors, type 2 diabetes mellitus, and the Framingham Heart Study. Trends Cardiovasc Med. 2010;20:90–5.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tcm.2010.08.001

PMid:21130952 PMCid:PMC3033760

Effect of intensive therapy on residual betacell function in patients with type 1 diabetes in the diabetes control and complications trial. A randomized, controlled trial. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Ann Intern Med. 1998;128:517–23.

http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-128-7-199804010-00001

PMid:9518395

Implications of the United Kingdom Prospective Diabetes Study. Diabetes Care. 2002;25:S28–S32.

http://dx.doi.org/10.2337/diacare.25.2007.S28

Simmons RK, et al. Screening for type 2 diabetes and population mortality over 10 years (ADDITION-Cambridge): a clusterrandomised controlled trial. Lancet (London, England). 2012;380:1741–8.

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61422-6

van Esch SCM, Heideman WH, Cleijne W, Cornel MC, Snoek FJ. Health care providers' perspective on using family history in the prevention of type 2 diabetes: a qualitative study including different disciplines. BMC Fam Pract. 2013;14:31.

http://dx.doi.org/10.1186/1471-2296-14-31

PMid:23497208 PMCid:PMC3599529

Klijs B, et al. Screening for type 2 diabetes in a high-risk population: study design and feasibility of a population-based randomized controlled trial. BMC Public Health. 2012;12:71.

http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-12-671

PMid:22900932 PMCid:PMC3497580

Hoerger TJ. Screening for Type 2 Diabetes Mellitus: A Cost-Effectiveness Analysis. Ann. Intern Med. 2004;140:689.

http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-140-9-200405040-00008

PMid:15126252

Salopuro TM, et al. Population-level effects of the national diabetes prevention programme (FIN-D2D) on the body weight, the waist circumference, and the prevalence of obesity. BMC Public Health. 2011;11:350.

http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-11-350

PMid:21595955 PMCid:PMC3118241

Wilson SE, Rosella LC, Lipscombe LL, Manuel DG. The effectiveness and efficiency of diabetes screening in Ontario, Canada: a population-based cohort study. BMC Public Health. 2010;10:506.

http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-10-506

PMid:20727141 PMCid:PMC2936425