Писмо: Промена на крвните лактати при ергометриско тестирање кај професионални фудбалери за време на една натпреварувачка полусезона (Макед Мед Електр С. 2015 Окт 02; 2015; 50012:8. http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50012)

Main Article Content

Mirko Spiroski

Апстракт

ПоднеÑени Ñе забелешки од ИнÑтитутот за физиологија при МедицинÑкиот факултет во Скопје за автентичноÑта, плагијаризмот и другите етички отÑтапувања во трудот од Драгица БлизнаковÑка Станчев (Макед Мед Електр С. 2015 Окт 02; 2015; 50012:8. http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50012) за кои, Ñпоред нив, треба да Ñе повлече трудот од ÑпиÑанието. По внимателна анализа на Ñите податоци поврзани Ñо објавувањето на овој труд, како и меѓународните правила и Ñтандарди, потребна е корекција на објавениот труд Ñо отÑтранување на оригиналната Ñтатија и диÑкретна замена Ñо корегираната верзија Ñпоред политиката на МакедонÑко електронÑко ÑпиÑание и меѓународните препораки за вакви Ñлучаи, како и Ñо внеÑување нова дата за објавување.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
Spiroski, M. (2015). Писмо: Промена на крвните лактати при ергометриско тестирање кај професионални фудбалери за време на една натпреварувачка полусезона (Макед Мед Електр С. 2015 Окт 02; 2015; 50012:8. http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50012). Македонско медицинско електронско списание, 2015, 1–7. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50018
Секција
Писмо

Референци

БлизнаковÑка Станчев Д. Промена на крвните лактати при ергометриÑко теÑтирање кај профеÑионални фудбалери за време на една натпреварувачка полуÑезона. Макед Мед Електр С. 2015 Окт 02; 2015; 50012:8. http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50012

ХанџиÑки З. Проценка на мултифакторÑкиот приÑтап во Ñледење на тренажниот Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ ÐºÐ°Ñ˜ профеÑионални фудбалери: докторÑки труд. Универзитет "Св. Кирил и Методиј", МедицинÑки факултет: Скопје, 2008.

Kalnins AU, Halm K, Castillo M. Screening for self-plagiarism in a subspecialty-versus-general imaging journal using iThenticate. AJNR Am J Neuroradiol. 2015;36(6):1034-8.

http://dx.doi.org/10.3174/ajnr.A4234

PMid:25634717

http://plagijati.mon.gov.mk/

http://icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/#M

International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals. ICMJE, 2013. [Accesed at http://www.icmje.org].

PRESERVATION OF THE OBJECTIVE RECORD OF SCIENCE. An STM Guideline. http://www.stm-assoc.org/2006_04_19_Preserving_the_Record_of_Science.doc