Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија

Main Article Content

Slavica Hristomanova Mitkovska

Апстракт

ВОВЕД: Терминот "žÐ°Ð»ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ˜Ð°Ñ‚а на храна" Ñе однеÑува на имун одговор наÑочен кон храната. Ðлергија на храна е: ''негативен здравÑтвен ефект што произлегува од Ñпецифичен имунолошки одговор што Ñе Ñлучува при повторувачка изложеноÑÑ‚ на одредена храна". Оваа дефиниција ги опфаќа имуните реакции кои Ñе ИгЕ поÑредувани, не-ИгЕ поÑредувани или комбинации од двете. ИгЕ-поÑредуваните реакции Ñе карактеризираат Ñо акутен почеток на Ñимптомите обично во рок од 2 чаÑа по внеÑот или по изложеноÑта на храната и обично вклучуваат Ñимптоми на кожата, гаÑтроинтеÑтиналниот тракт и дишните патишта. Иако Ñекоја храна може да предизвика алергиÑка реакција и повеќе од 170 видови на храна Ñе пријавени дека предизвикуваат реакции на храна кои Ñе ИгЕ-поÑредувани, Ñепак мал број на храни го предизвикуваат поголемиот дел од алергиÑките реакции. Тие Ñе опишани во литературата како "žÐ³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¸ алергени од храна'', а во нив Ñпаѓаат: кикирики, ореви, јајца, млеко, риба, ракови, школки, пченица и Ñоја. Ðа глобално ниво, раÑпроÑтранетоÑта на алергии на храна Ñе чини дека Ñе зголемува и зголемувањата на инциденцата Ñе забележува Ñкоро во Ñите земји. Ðлергиите на храна Ñе разликуваат од културата и популацијата.

ЦЕЛИ: Целите на овој магиÑтерÑки труд Ñе: квантитативно иÑпитување на вкупен и на Ñпецифичен ИгЕ за алергени од храна од животинÑко и раÑтително потекло во Ñерумот кај пациенти Ñо Ñомневање за поÑтоење на алергија на храна; одредување на Ñтепенот на алергиÑката реакција; квалитативно иÑпитување на групно Ñпецифичниот ИгЕ; одредување на корелација помеѓу вкупниот и Ñпецифичниот ИгЕ за алергени од храна од животинÑко и раÑтително потекло, како и преÑметување на процентот на алергии кон храна во македонÑката популација.

ÐœÐТЕРИЈÐЛ И МЕТОДИ: Ðнализирани Ñе ретроÑпективно 8898 конÑекутивни пациенти во деÑет годишен период (од 01.01.2001 до 01.01.2011 година), упатени на ИнÑтитутот за имунобиологија и хумана генетика за иÑпитување на алергии. Сите примени пациенти Ñе групирани Ñпоред пол, возраÑÑ‚, меÑто на живеење и анализи за ИгЕ вкупен и Ñпецифичен кон алергени од храна од раÑтително и животинÑко потекло. Квантитативното и квалитативното одредување на вкупниот ИгЕ, Ñпецифичниот ИгЕ и групно Ñпецифичниот ИгЕ кон алергени од храна е направено Ñо UniCAP100 System (Pharmacia, Uppsala, Sweden) во лабораториите на ИнÑтитутот за имунобиологија и хумана генетика, МедицинÑки факултет во Скопје.

РЕЗУЛТÐТИ: Резултатите Ñе ÑтатиÑтички обработени и табеларно и графички прикажани. За фреквенцијата на примени пациенти за алерголошки теÑтирања на ИнÑтитутот за имунобиологија и хумана генетика забележан е делумно континуиран пораÑÑ‚ низ годините. Ðајголем дел од примените пациенти потекнуваат од Скопје (1.2% од број на жители), а оÑтатокот Ñе од другите градови од Република Македонија, но процентот на примени пациенти во Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñ Ð½Ð° бројот на жители од другите градови од Република Македонија е под 1%.

Добиените резултати за диÑтрибуцијата на бројот на пациенти во Ñекоја група на концентрација на вкупниот ИгЕ покажаа дека најголем дел од пациентите имале нормални вредноÑти за вкупниот ИгЕ во Ñерумот.

За диÑтрибуцијата на вкупниот ИгЕ помеѓу возраÑните групи на пациентите најдено е дека поÑтои ÑтатиÑтички значајна разлика кај вкупниот ИгЕ помеѓу поÑебните возраÑни групи (p < 0.01, < 0.05).

При анализата на концентрацијата на вкупниот ИгЕ помеѓу мажи и жени добиено е дека геометриÑката Ñредина за ÑерумÑкиот ИгЕ е повиÑока кај мажи во Ñпоредба Ñо жени, Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñно p<0.01, t (3271) = 3.732; p = 0.00, < 0.01, < 0.05 што значи дека поÑтои ÑтатиÑтички значајна разлика помеѓу вкупниот ИгЕ кај мажи и жени.

Од добиените резултати за концентрациите на Ñпецифичните ИгЕ противтела кон храна забележано е дека поÑтојат разлики помеѓу нивоата на Ñите Ñпецифични ИгЕ противтела во Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñ Ð½Ð° возраÑните групи, одноÑно Ñекој алерген предизвикува различен тренд на производÑтво на ИгЕ противтела Ñо возраÑта.

Од анализите за поÑтоење на корелација помеѓу вкупниот ИгЕ и Ñпецифичните ИгЕ откриено е дека поÑтои ÑтатиÑтички значајна корелација помеѓу ИгЕ вкупен и белка од јајце, млеко, алфа-лакталбумин и казеин. Додека пак од анализите за поÑтоење на корелација помеѓу вкупниот ИгЕ и групно Ñпецифичните алергени откриено е дека поÑтои ÑтатиÑтички значајна корелација помеѓу ИгЕ вкупен и Ñмеша од храна, Ñмеша од меÑо, Ñмеша од овошје и Ñмеша од житарици.

Прикажан е и процентот на алергии кон храна кај Ñите анализирани пациенти од кои 28.5% имаат позитивен наод за ИгЕ противтела во крвта, а кај 71.5% Ñите направени анализи биле негативни.

ЗÐКЛУЧОК: Зголемувањата на бројките на пациентите Ñо алергии на храна може да Ñе должат на егзотичните и етничките ÑоÑтојки кои Ñе повеќе Ñе кориÑтат во подготовката на храната. Друга можноÑÑ‚ за нивниот пораÑÑ‚ е поради Ñе поголемата изложеноÑÑ‚ на вештачки препарати во фабрички преработената храна. Разликите во примените пациенти од различните градови во Република Македонија може да Ñе објаÑнат Ñо различната информираноÑÑ‚/неинформираноÑÑ‚ на матичните лекари за анализите кои Ñе вршат на ИИБХГ, во географÑката раздалеченоÑÑ‚ на градовите, а Ñекако од Ñето ова Ñе наметнува и потребата за отварање на алерголошки лаборатории низ повеќе градови во Република Македонија. Добиен е и огромен број на негативни резултати и за да Ñе намали бројот на непотребно направените анализи би требало да Ñе зголеми едукацијата на матичните лекари за алергиите преку Ñеминари, конференции и предавања.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
Hristomanova Mitkovska, S. (2015). Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија. Македонско медицинско електронско списание, 2015, 1–56. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50007
Секција
Магистерски труд

Референци

Pumphrey RS, Gowland MH. Further fatal allergic reactions to food in the United Kingdom, 1999-2006. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2007;119(4):1018-9.

Yocum MW, Butterfield JH, Klein JS, Volcheck GW, Schroeder DR, Silverstein MD. Epidemiology of anaphylaxis in Olmsted County: a population-based study. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 1999;104(2):452-6.

Poulos LM, Waters A-M, Correll PK, Loblay RH, Marks GB. Trends in hospitalizations for anaphylaxis, angioedema, and urticaria in Australia, 1993-1994 to 2004-2005. Journal of allergy and clinical immunology. 2007;120(4):878-84.

Shek LP, Lee BW. Food allergy in Asia. Current opinion in allergy and clinical immunology. 2006;6(3):197-201.

Liew WK, Williamson E, Tang ML. Anaphylaxis fatalities and admissions in Australia. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2009;123(2):434-42.

Osborne NJ, Koplin JJ, Martin PE, Gurrin LC, Lowe AJ, Matheson MC, et al. Prevalence of challenge-proven IgE-mediated food allergy using population-based sampling and predetermined challenge criteria in infants. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2011;127(3):668-76. e2.

Rona RJ, Keil T, Summers C, Gislason D, Zuidmeer L, Sodergren E, et al. The prevalence of food allergy: a meta-analysis. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2007;120(3):638-46.

Burks A, Tang M, Sicherer S, Muraro A, Eigenmann PA, Ebisawa M, et al. ICON: food allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2012;129(4):906-20.

Ho MH, Wong WH, Heine RG, Hosking CS, Hill DJ, Allen KJ. Early clinical predictors of remission of peanut allergy in children. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2008;121(3):731-6.

Allen K, Dharmage S. The role of food allergy in the atopic march. Clinical & Experimental Allergy. 2010;40(10):1439-41.

Sicherer SH, Furlong TJ, Maes HH, Desnick RJ, Sampson HA, Gelb BD. Genetics of peanut allergy: a twin study. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2000;106(1):53-6.

Zuidmeer L, Goldhahn K, Rona RJ, Gislason D, Madsen C, Summers C, et al. The prevalence of plant food allergies: a systematic review. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2008;121(5):1210-8. e4.

Mulla ZD, Simon MR. Hospitalizations for anaphylaxis in Florida: epidemiologic analysis of a population-based dataset. International archives of allergy and immunology. 2007;144(2):128-36.

Mullins R, Clark S, Camargo C. Socio"economic status, geographic remoteness and childhood food allergy and anaphylaxis in Australia. Clinical & Experimental Allergy. 2010;40(10):1523-32.

Asher MI, Montefort S, Bjí¶rkstén B, Lai CK, Strachan DP, Weiland SK, et al. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. The Lancet. 2006;368(9537):733-43.

Cataldo F, Accomando S, Fragapane ML, Montaperto D. Are food intolerances and allergies increasing in immigrant children coming from developing countries? Pediatric allergy and immunology. 2006;17(5):364-9.

Roehr C, Edenharter G, Reimann S, Ehlers I, Worm M, Zuberbier T, et al. Food allergy and non"allergic food hypersensitivity in children and adolescents. Clinical & Experimental Allergy. 2004;34(10):1534-41.

Imamura T, Kanagawa Y, Ebisawa M. A survey of patients with self"reported severe food allergies in Japan. Pediatric Allergy and Immunology. 2008;19(3):270-4.

Eriksson NE, Moller C, Werner S, Magnusson J, Bengtsson U, Zolubas M. Self-reported food hypersensitivity in Sweden, Denmark, Estonia, Lithuania and Russia. Journal of investigational allergology and clinical immunology. 2004;14(1):70-9.

Sampson HA. Food allergy. Part 1: immunopathogenesis and clinical disorders. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 1999;103(5):717-28.

Bendiner E. Baron von Pirquet: the aristocrat who discovered and defined allergy. Hospital practice. 1981;16(10):137, 41, 44 passim.

von Pirquet C, Schick B. Serum sickness: Williams & Wilkins; 1951.

Turk J. Von Pirquet, allergy and infectious diseases: a review. Journal of the Royal Society of Medicine. 1987;80(1):31.

Portier P, Richet C. Action anaphylactique des quelques venims. CR Soc Biol. 1902;54(170):2.

Becker E. Elements of the history, of our present concepts of anaphylaxis, hay fever and asthma. Clinical and Experimental Allergy. 1999;29:875-95.

Opie EL. The significance of allergy in disease Medicine. 1936;15(4):489-509.

Coca AF, Cooke RA. On the classification of the phenomena of hypersensitiveness. The journal of immunology. 1923;8(3):163-82.

Wise F. Footnote on problem of eczema, neurodermatitis and lichenification, Wise F., Sulzberger MB, the 1933 Year Book of Dermatology and Syphilogy, 1993, 38-39. The Year Book Publishers, Chicago.

Schwartz M. Heredity in bronchial asthma; a clinical and genetic study of 191 asthma probands and 50 probands with Baker's asthma. Acta allergologica Supplementum. 1951;2:1-288.

Stifler Jr W. A 21 year follow up of infantile eczema The Journal of pediatrics. 1965;66:SUPPL: 166-7.

Johansson S. Serum IgND levels in healthy children and adults. International Archives of Allergy and Immunology. 1968;34(1):1-8.

Hoffman DR, Yamamoto FY, Geller B, Haddad Z. Specific IgE antibodies in atopic eczema. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 1975;55(4):256-67.

Coombs R, Gell P. Classification of allergic reactions responsible for clinical hypersensitivity and disease. Clinical aspects of immunology. 1975;3(1):761-81.

Weetman AP. Graves' disease. New England Journal of Medicine. 2000;343(17):1236-48.

Boyce JA, Assa'ad A, Burks AW, Jones SM, Sampson HA, Wood RA, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. The Journal of allergy and clinical immunology. 2010;126(6 Suppl):S1-58.

Sackeyfio A, Senthinathan A, Kandaswamy P, Barry P, Shaw B, Baker M. Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people: summary of NICE guidance. BMJ. 2011;342.

Johansson SG, Bieber T, Dahl R, Friedmann PS, Lanier BQ, Lockey RF, et al. Revised nomenclature for allergy for global use: Report of the Nomenclature Review Committee of the World Allergy Organization, October 2003. The Journal of allergy and clinical immunology. 2004;113(5):832-6.

Asero R, Ballmer"Weber BK, Beyer K, Conti A, Dubakiene R, Fernandez"Rivas M, et al. IgE"Mediated food allergy diagnosis: Current status and new perspectives. Molecular nutrition & food research. 2007;51(1):135-47.

Sampson HA. Update on food allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2004;113(5):805-19.

Cianferoni A, Spergel JM. Food allergy: review, classification and diagnosis. Allergol Int. 2009;58(4):457-66.

Spergel JM, Beausoleil JL, Fiedler JM, Ginsberg J, Wagner K, Pawlowski NA. Correlation of initial food reactions to observed reactions on challenges. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 2004;92(2):217-24.

Eigenmann PA, Sampson HA. Interpreting skin prick tests in the evaluation of food allergy in children. Pediatric allergy and immunology. 1998;9(4):186-91.

Eigenmann PA, Calza Am. Diagnosis of IgE"mediated food allergy among Swiss children with atopic dermatitis. Pediatric allergy and immunology. 2000;11(2):95-100.

Skolnick H. Correlation of Initial Food Reactions to Observed Reactions on Challenges. Pediatrics. 2005;116(Supplement 2):547-.

Celik"Bilgili S, Mehl A, Verstege A, Staden U, Nocon M, Beyer K, et al. The predictive value of specific immunoglobulin E levels in serum for the outcome of oral food challenges. Clinical & Experimental Allergy. 2005;35(3):268-73.

Sampson HA. Utility of food-specific IgE concentrations in predicting symptomatic food allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2001;107(5):891-6.

Cots P, Pena J, Botey J, Eseverri J, Marin A, Ras R. Determination of total and specific IgE using UNICAP 100: comparative study with the CAP system. Allergologia et immunopathologia. 1997;26(5):223-7.

СпироÑки Ðœ, Трајков Д, ПетличковÑки Ð, ÐÑ€Ñов Т, Стрезова Ð, ЕфинÑка-МладеновÑка О, et al. Имунолошки Практикум. ИнÑтитут за имунобиологија и хумана генетика, МедицинÑки факултет, Универзитет "Св Кирил и Методиј", Скопје, . 2006:167-86.

Johansson S, Yman L. In Vitro assays for immunogiobulin E. Clinical reviews in allergy. 1988;6(2):93-139.

Seagroatt V, Anderson S. The second international reference preparation for human serum immunoglobulin E and the first British standard for human serum immunoglobulin E. Journal of biological standardization. 1981;9(4):431-7.

Burks A. Peanut allergy. The Lancet. 2008;371(9623):1538-46.

Sicherer SH, Muñoz-Furlong A, Sampson HA. Prevalence of peanut and tree nut allergy in the United States determined by means of a random digit dial telephone survey: a 5-year follow-up study. Journal of allergy and clinical immunology. 2003;112(6):1203-7.

Bock SA. Prospective appraisal of complaints of adverse reactions to foods in children during the first 3 years of life. Pediatrics. 1987;79(5):683-8.

Ramesh S. Food allergy overview in children. Clinical reviews in allergy & immunology. 2008;34(2):217-30.

Балабанова-Стефанова Ðœ. ХиперÑензитивни кутани реакции на беталактамÑки антибиотици: рационален дијагноÑтички и прогноÑтички модел [ДокторÑка диÑертација]. Скопје, Република Македонија: Универзитет Св Кирил и Методиј, МедицинÑки факултет, Клиника за кожни и венерични болеÑти, 1996.

Stavrik K, Kareva L, Mironska K, Peova S, Hristomanova S, Trajkov D, et al. Sensibilization in children with severe form of atopic dermatitis. Vox Medici. 2011;20(72):164-7.

Hristomanova S, Grunevska V, Balabanova-Stefanova M, Trajkov D, Petlichkovski A, Kirijas M, et al. Hyper IgE in a HIV Positive Patient-Case Report. Macedonian Journal of Medical Sciences. 2011;4(1):99-103.

Trajkovski V, Petlichkovski A, Efinska-Mladenovska O, Trajkov D, Arsov T, Strezova A, et al. Higher plasma concentration of food-specific antibodies in persons with autistic disorder in comparison to their siblings. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. 2008;23(3):176-85.

Stavrikj K, Peova S, Petlickovski A, Topuzovska I, Spiroski M. Safe Measles, Mumps and Rubella Vaccine Administration in Atopic Children with High Levels of Egg White-Specific IgE Antibody. Macedonian Journal of Medical Sciences. 2011;4(3):271-4.

Sicherer SH. Epidemiology of food allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2011;127(3):594-602.

Mills EC, Mackie A, Burney P, Beyer K, Frewer L, Madsen C, et al. The prevalence, cost and basis of food allergy across Europe. Allergy. 2007;62(7):717-22.

Sunyer J, Jarvis D, Pekkanen J, Chinn S, Janson C, Leynaert B, et al. Geographic variations in the effect of atopy on asthma in the European Community Respiratory Health Study. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2004;114(5):1033-9.

Hemmens V, Baldo B, Elsayed S, Bass D. Allergic response to birch and alder pollen allergens influenced by geographical location of allergic subjects. International Archives of Allergy and Immunology. 1988;87(3):321-8.

Цветанов Ð’. ÐлергиÑките болеÑти во Република Македонија. ИнÑтитут за медицина на трудот; МакедонÑко здружение за базична и клиничка имунологија и алергологија. 2006:199-209.

Jaspan HB, Lawn SD, Safrit JT, Bekker L-G. The maturing immune system: implications for development and testing HIV-1 vaccines for children and adolescents. Aids. 2006;20(4):483-94.

Glezen WP. Maternal vaccines. Primary Care: Clinics in Office Practice. 2001;28(4):791-806.

Holt P, Macaubas C, Cooper D, Nelson D, McWilliam A. Th-1/Th-2 Switch Regulation in Immune Responses to Inhaled Antigens. Dendritic Cells in Fundamental and Clinical Immunology: Springer; 1997. p. 301-6.

Verthelyi D. Sex hormones as immunomodulators in health and disease. International immunopharmacology. 2001;1(6):983-93.

De Amici M, Ciprandi G. The age impact on serum total and allergen-Specific IgE. Allergy, asthma & immunology research. 2013;5(3):170-4.

Barbee RA, Halonen M, Lebowitz M, Burrows B. Distribution of IgE in a community population sample: correlations with age, sex, and allergen skin test reactivity. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 1981;68(2):106-11.

Grigoreas C, Pappas D, Galatas I, Kollias G, Papadimos S, Papadakis P. Serum total IgE levels in a representative sample of a Greek population. Allergy. 1993;48(3):142-6.

Holford-Strevens V, Warren P, Wong C, Manfreda J. Serum total immunoglobulin E levels in Canadian adults. Journal of allergy and clinical immunology. 1984;73(4):516-22.

NYE L, Merrett T, Landon J, White R. A detailed investigation of circulating IgE levels in a normal population. Clinical & Experimental Allergy. 1975;5(1):13-24.

Wittig HJ, Belloit J, De Fillippi I, Royal G. Age-related serum immunoglobulin E levels in healthy subjects and in patients with allergic disease. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 1980;66(4):305-13.

Omenaas E, Bakke P, Elsayed S, Hanoa R, Gulsvik A. Total and specific serum IgE levels in adults: relationship to sex, age and environmental factors. Clinical & Experimental Allergy. 1994;24(6):530-9.

Miller RA. The aging immune system: primer and prospectus. Science. 1996;273(5271):70-4.

Sherrill DL, Halonen M, Burrows B. Relationships between total serum IgE, atopy, and smoking: a twenty-year follow-up analysis. Journal of allergy and clinical immunology. 1994;94(6):954-62.

Poulsen LK, Hansen TK, Ní¸rgaard A, Vestergaard H, Stahl Skov P, Bindslev"Jensen C. Allergens from fish and egg. Allergy. 2001;56(s67):39-42.

Lemon-Mulé H, Sampson HA, Sicherer SH, Shreffler WG, Noone S, Nowak-Wegrzyn A. Immunologic changes in children with egg allergy ingesting extensively heated egg. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2008;122(5):977-83. e1.

Yamada K, Urisu A, Haga Y, MATSUOKA H, KOMADA H, TORII S. A case retaining contact urticaria against egg white after gaining tolerance to ingestion. Pediatrics International. 1997;39(1):69-73.

Monti G, Muratore M, Peltran A, Bonfante G, Silvestro L, Oggero R, et al. High incidence of adverse reactions to egg challenge on first known exposure in young atopic dermatitis children: predictive value of skin prick test and radioallergosorbent test to egg proteins. Clinical & Experimental Allergy. 2002;32(10):1515-9.

Bellioni-Businco B, Paganelli R, Lucenti P, Giampietro PG, Perbornc H, Businco L. Allergenicity of goat's milk in children with cow's milk allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 1999;103(6):1191-4.

Szepfalusi Z, Ebner C, Urbanek R, Ebner H, Scheiner O, Boltz-Nitulescu G, et al. Detection of IgE antibodies specific for allergens in cow milk and cow dander. International archives of allergy and immunology. 1993;102(3):288-94.

Aas K. Studies of hypersensitivity to fish. Studies of some immunochemical characteristics of allergenic components of a fish extract (cod). International archives of allergy and applied immunology. 1966;29(6):536.

Ebo D, Kuehn A, Bridts C, Hilger C, Hentges F, Stevens W. Monosensitivity to pangasius and tilapia caused by allergens other than parvalbumin. J Investig Allergol Clin Immunol. 2010;20(1):84-8.

Seitz CS, Pfeuffer P, Raith P, Brí¶cker E-B, Trautmann A. Food allergy in adults: an over-or underrated problem. Dtsch Arztebl Int. 2008;105(42):715-23.

Bock SA. Natural history of severe reactions to foods in young children. The Journal of pediatrics. 1985;107(5):676-80.

Tatham A, Shewry P. Allergens to wheat and related cereals. Clinical & Experimental Allergy. 2008;38(11):1712-26.

Matricardi P, Bockelbrink A, Beyer K, Keil T, Niggemann B, Grí¼ber C, et al. Primary versus secondary immunoglobulin E sensitization to soy and wheat in the Multi"Centre Allergy Study cohort. Clinical & Experimental Allergy. 2008;38(3):493-500.

Finkelman FD. Peanut allergy and anaphylaxis. Current opinion in immunology. 2010;22(6):783-8.

Skolnick HS, Conover-Walker MK, Koerner CB, Sampson HA, Burks W, Wood RA. The natural history of peanut allergy. Journal of allergy and clinical immunology. 2001;107(2):367-74.

L'Hocine L, Boye JI. Allergenicity of soybean: new developments in identification of allergenic proteins, cross-reactivities and hypoallergenization technologies. Critical reviews in food science and nutrition. 2007;47(2):127-43.

Skripak JM, Matsui EC, Mudd K, Wood RA. The natural history of IgE-mediated cow's milk allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2007;120(5):1172-7.

Saarinen KM, Pelkonen AS, Mäkelä MJ, Savilahti E. Clinical course and prognosis of cow's milk allergy are dependent on milk-specific IgE status. Journal of allergy and clinical immunology. 2005;116(4):869-75.

Stí¶ger P, Wí¼thrich B. Type I allergy to cow milk proteins in adults. International archives of allergy and immunology. 1993;102(4):399-407.

Oryszczyn M-P, Annesi I, Neukirch F, Doré M-F, Kauffmann F. Longitudinal observations of serum IgE and skin prick test response. American journal of respiratory and critical care medicine. 1995;151(3):663-8.