Pull-out тест и ефектoт од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби

Main Article Content

Vesna Jurukovska Shotarovska
Biljana Kapusevska
Sasho Jovanovski

Апстракт

ОСÐОВÐ: Секоја дентална надградба за да ги задоволи оÑновните протетички принципи, треба да овозможи долготрајна и Ñигурна ретенција Ñо коронката или моÑтот, за да Ñе поÑтигне правилен Ð¿Ñ€ÐµÐ½Ð¾Ñ Ð½Ð° оптоварувањето врз целиот корен и околните потпорни ткива.

ЦЕЛ: Од Ñевкупно иÑкориÑтената литература, произлезе целта на иÑтражувањето, да Ñе иÑпита pull-out теÑтот во корелација Ñо различните видови цементи употребени за различни видови надградбени ÑиÑтеми, поÑтавени врз ендодонтÑки третирани заби.

ÐœÐТЕРИЈÐЛИ И МЕТОД: Литературните податоци за pull-out-теÑтот во овој ревиÑки труд Ñе добиени Ñо електронÑко пребарување на Medline, PubMed Central, Research Gate, Google scholar и оÑтанати интернет Ñтраници. Поради недоÑтаток на таков тип на податоци од нашата земја тие не Ñе земени во предвид.

РЕЗУЛТÐТИ: Резултатите добиени од литературните и научните иÑтражувања укажуваат на фактот дека Ñамоадхезивните ÑмолеÑти цементи допринеÑуваат до  многу добра ретенција на колчињата во коренÑкиот дел на забот, занемарувајки ја дебелината на цементот.

ДИСКУСИЈÐ: Според литературните Ñознанија вo in vitro Ñтудиите за Ñ€ull-out теÑтот Ñе укажува на атхезија на фибер колчињата Ñо Ñамонагризувачкиот и Ñамоврзувачкиот ÑмолеÑÑ‚ цемент. Клиничката релеватноÑÑ‚ на овој теÑÑ‚ Ñе базира на фактот дека дебондирањето е најчеÑта можна грешка при апликација на фибер колчињата. Следователно е дека и акÑијалното полнење би Ñе Ñметало како доминантно при клиничките реÑтаврации. Во други пак Ñтудии Ñе прикажува дека ÑмолеÑтиот цемент има значително влијание врз Ñилите на извлекувачката врÑка и кориÑтените колчиња. Ðнализирајќи други литературни Ñознанија за карактериÑтиките на адхезија на иÑпитаните цементи Ñе оÑознава дека таа завиÑи и од Ñамоврзувачката ÑпоÑобноÑÑ‚ на phosphoric acid methacrylate мономерите кои ја Ñочинуваат неговата матрица. Одредени податоци водат кон тоа дека компатибилноÑта на Ñмолните цементи Ñо површината на колчињата може да придонеÑе за подобро ретинирање на колчето во коренÑкиот дел на забот.

ЗÐКЛУЧОЦИ: Во Ñклоп на оваа, а и повеќе вакви in vitro Ñтудии, Ñе заклучува дека теÑтираните Ñамоатхезивните ÑмолеÑти цементи можат да придонеÑат за добра ретенција на колчињата во коренÑкиот дел на забот, без разлика на дебелината на Ñлоевите од цементот. КореÑподирајќи Ñо различни автори и нивните Ñознанија, дојдено е до интереÑен заклучок дека најдобри резултати дава за RelyX Unicem цементот. Друг заклучок за Ñекојдневната пракÑа, е и дека дијаметарот на употребуваните колчиња во дадени моменти може да Ñе занемари, но кога Ñе употребува Ñоодветниот цемент.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
Jurukovska Shotarovska, V., Kapusevska, B., & Jovanovski, S. (2015). Pull-out тест и ефектoÑ‚ од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби. Македонско медицинско електронско списание, 2015, 1–5. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50003
Секција
Стоматологија

Референци

КовачевÑка Г. Стомато-протетичка рехабилитација на преоÑтанати радикÑи Ñо метални надоградби како ноÑачи на фикÑни конÑтрукции. Скопје, 1995.

ЈовановÑки С. Процена на влијанието на површинÑката обработка на керамички надградби и нивниот ефект на фрактурната резиÑтентноÑÑ‚ на ендондонÑко третирани заби. Скопје, 2012: 102-124.

Sorensen JA, Engelman MJ. Ferrule design and fracture resistance of endodontically treated teeth. J Prosthet Dent. 1990; 63: 529-536.

Bitter K, Kielbassa AM. Post-endodontic restorations with adhesively luted fiber-reinforced composite post systems: a review. American Journal of Dentistry. 2007; 20: 353–60.

Sahafi A, Peutzfeldt A, Asmussen E, Gotfredsen K. Retention and failure morphology of prefabricated posts. International Journal of Prosthodontics. 2004; 17: 307–12.

Zicari F, Van Meerbeek B, Scotti R, Naert I. Effect of fibre post length and adhesive strategy on fracture resistance of endodontically treated teeth after fatigue loading. Journal of Dentistry. 2012; 40: 312–21.

Pirani C, Chersoni S, Foschi F, Piana G, Loushine RJ, Tay FR, et al. Does hybridization of intraradicular dentin really improve fiber post retention in endodontically treated teeth? Journal of Endodontics. 2005; 31: 891–4.

Goracci C, Fabianelli A, Sadek FT, Papacchini F, Tay FR, Ferrari M. The contribution of friction to the dislocation resistance of bonded fiber posts. Journal of Endodontics. 2005; 31: 608–12.

Faria e Silva AL, Casselli DS, Ambrosano GM, Martins LR. Effect of the adhesive application mode and fiber post translucency on the push-out bond strength to dentin. Journal of Endodontics. 2007; 33: 1078–81.

Kremeier K, Fasen L, Klaiber B, Hofmann N. Influence of endodontic post type (glass fiber, quartz fiber or gold) and luting material on push-out bond strength to dentin in vitro. Dental Materials. 2008; 24: 660–6.

Schmage P, Pfeiffer P, Pinto E, Platzer U, Nergiz I. Influence of oversized dowel space preparation on the bond strengths of FRC posts. Operative Dentistry. 2009; 34: 93–101.

D'Arcangelo C, D'Amario M, Prosperi GD, Cinelli M, Giannoni M, Caputi S. Effect of surface treatments on tensile bond strength and on morphology of quartz-fiber posts. Journal of Endodontics. 2007; 33: 264–7.

de Durao Mauricio PJ, Gonzalez-Lopez S, Aguilar-Mendoza JA, Felix S, Gonzalez-Rodriguez MP. Comparison of regional bond strength in root thirds among fiber-reinforced posts luted with different cements. Journal of Biomedical Materials Research. Part B Applied Biomaterials. 2007; 83: 364–72.

Bitter K, Neumann K, Kielbassa AM. Effects of pretreatment and thermocycling on bond strength of resin core materials to various fiber-reinforced composite posts. Journal of Adhesive Dentistry. 2008; 10: 481–9.

Bateman GJ, Lloyd CH, Chadwick RG, Saunders WP. Retention of quartz-fibre endodontic posts with a self-adhesive dual cure resin cement. European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry. 2005; 13: 33–7.

Nothdurft FP, Pospiech PR. Clinical evaluation of pulpless teeth restored with conventionally cemented zirconia posts: a pilot study. Journal of Prosthetic Dentistry. 2006; 95: 311–4.

Bouillaguet S, Troesch S, Wataha JC, Krejci I, Meyer JM, Pashley DH. Microtensile bond strength between adhesive cements and root canal dentin. Dental Materials. 2003; 19: 199–205.

Schmage P, Pfeiffer P, Pinto E, Platzer U, Nergiz I. Influence of oversized dowel space preparation on the bond strengths of FRC posts. Operative Dentistry. 2009; 34: 93–101.

Serafino C, Gallina G, Cumbo E, Ferrari M. Surface debris of canal walls after post space preparation in endodontically treated teeth: a scanning electron microscopic study. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics. 2004; 97: 381–7.

Huber L, Cattani-Lorente M, Shaw L, Krejci I, Bouillaguet S. Push-out bond strengths of endodontic posts bonded with different resin-based luting cements. American Journal of Dentistry. 2007; 20: 167–72.

Monticelli F, Ferrari M, Toledano M. Cement system and surface treatment selection for fiber post luting. Medicina Oral Patologć±´a Oral y Cirugć±´a Bucal. 2008; 13: E 214–21.

Ohlmann B, Fickenscher F, Dreyhaupt J, Rammelsberg P, Gabbert O, Schmitter M. The effect of two luting agents, pretreatment of the post, and pretreatment of the canal dentin on the retention of fiber-reinforced composite posts. Journal of Dentistry. 2008; 36: 87–92.