Епилепсија -третман со акупунктура: приказ на случај

Main Article Content

Јихе Зху
Благица Арсовска
Кристина Козовска

Апстракт

ЦЕЛ: Целта на овој труд е да се прикаже случај со епилепсија, состојбата пред и после третманот со акупунктура и ефектите на акупунктурниот третман.


МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ: Во трудот е прикажан случај на пациент кој е дијагностициран со епилепсија. Пациентот е 62 годишен маж, по професија боксер, при што епилепсијата настанува од силни физички удари во пределот на главата. Терапијата се состоеше од акупунктура и вендузи терапија изведена од специјалист по акупунктура.


РЕЗУЛТАТИ: Уште при првиот третман, пациентот изјавил дека веднаш забележал подобрување на состојбата, а последните 2 години правел третмани за превенција.


ЗАКЛУЧОК: Акупунктурниот третман е насочен кон целосно искоренување на причината за болеста, иако понекогаш е потребно повеќе време за да се почуствува ефектот. Оние коишто се држат до третманитеимаат подобри шанси кон успех.За една сериозна состојба како што е епилепсијата, акупунктурата дава задоволувачки резултати и значително подобрување на состојбата.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
1.
Зху Ј, Арсовска Б, Козовска К. Епилепсија -третман со акупунктура: приказ на случај. Maced Med Electr J [Internet]. 2016 Apr. 25 [cited 2023 Sep. 29];2(1):1-5. Available from: https://www.id-press.eu/mmej/article/view/459
Секција
Клиничка медицина

Референци

Epilepsija, Nevroloski zaboluvanja vo starosta. Interna skripta za po predmetot Gerontologija za strucni fizioterapevti. Univerzitet "Sv. Kiril I Metodij", Skopje, 2013.

Veljanovski N, Simjanovska M. Epilepsija. Specijalna edukacija I rehabilitacija. 2014;3(4):7-8.

Cepreganov M. Epilepsii (definicija, patofiziologija, klasifikacija, epidemiologija, dijagnostika I terapija) [http://www.neuromedica.com.mk] Pristapeno 19/08/2014

Xia Y, Chao D. Acupuncture treatment of epilepsy. Current research in acupuncture. 2013; pp 129-214.

Stavem K, et al. Acupuncture in intractable epilepsy: lack of effect on health-related quality of life. Seizure. 2000;9:422–426. http://dx.doi.org/10.1053/seiz.2000.0436 PMid:10986000

Murphy P. Can Acupuncture Help Epilepsy? 2002 [http://www.healingwell.com]