Писмо: Промена на крвните лактати при ергометриско тестирање кај професионални фудбалери за време на една натпреварувачка полусезона (Макед Мед Електр С. 2015 Окт 02; 2015; 50012. http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50012)

Main Article Content

Мирко Спироски

Апстракт

Поднесени се забелешки од Институтот за физиологија при Медицинскиот факултет во Скопје за автентичноста, плагијаризмот и другите етички отстапувања во трудот од Драгица Близнаковска Станчев (Макед Мед Електр С. 2015 Окт 02; 2015; 50012. http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50012) за кои, според нив, треба да се повлече трудот од списанието. По внимателна анализа на сите податоци поврзани со објавувањето на овој труд, како и меѓународните правила и стандарди, потребна е корекција на објавениот труд со отстранување на оригиналната статија и дискретна замена со корегираната верзија според политиката на Македонско електронско списание и меѓународните препораки за вакви случаи, како и со внесување нова дата за објавување.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
1.
Спироски М. Писмо: Промена на крвните лактати при ергометриско тестирање кај професионални фудбалери за време на една натпреварувачка полусезона (Макед Мед Електр С. 2015 Окт 02; 2015; 50012. http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50012). Maced Med Electr J [Internet]. 2015 Nov. 29 [cited 2023 Sep. 29];1(1):1-7. Available from: https://www.id-press.eu/mmej/article/view/439
Секција
Писмо

Референци

Близнаковска Станчев Д. Промена на крвните лактати при ергометриско тестирање кај професионални фудбалери за време на една натпреварувачка полусезона. Макед Мед Електр С. 2015 Окт 02; 2015; 50012:8. http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50012

Ханџиски З. Проценка на мултифакторскиот пристап во следење на тренажниот процес кај професионални фудбалери: докторски труд. Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Медицински факултет: Скопје, 2008.

Kalnins AU, Halm K, Castillo M. Screening for self-plagiarism in a subspecialty-versus-general imaging journal using iThenticate. AJNR Am J Neuroradiol. 2015;36(6):1034-8. http://dx.doi.org/10.3174/ajnr.A4234 PMid:25634717

http://plagijati.mon.gov.mk/

http://icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/#M

International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals. ICMJE, 2013. [Accesed at http://www.icmje.org].

PRESERVATION OF THE OBJECTIVE RECORD OF SCIENCE. An STM Guideline. http://www.stm-assoc.org/2006_04_19_Preserving_the_Record_of_Science.doc

Најчитани трудови од истиот автор(и)