Алергии на храна врз основа на серумски специфичен ИгЕ во Република Македонија

Main Article Content

Славица Христоманова-Митковска
Дејан Трајков
Александар Петличковски
Оливија Ефинска-Младеновска
Мирко Спироски

Апстракт

ОСНОВА: Алергијата   кон   храна   се   дефинира   како   несакан   имун   одговор   кој   се   јавува   при повторувачки изложувања на било кој вид на храна и може да биде посредувана со имуноглобулин Е (ИгЕ)  противтела  или  не –ИгЕ  посредувана.  Алергиската  реакција  кон  храна  е  доста  честа  и  според последните  истражувања  се  јавува  кај  6-8%  од  децата,  а  во  последните  три  декади  забележан  е пораст во  инциденцата на алергии кон  храна.  Доколку се сомневаме за  ИгЕ  посредувана  реакција на храната  треба  да  се  направат  лабораториски  испитувања  и  да  се  одредат  вкупните  и  специфичните ИгЕ противтела кон различните видови на храна.


ЦЕЛ: Целта  на  овој  труд  е  да  се  пресмета  и  прикаже  процентот  на  алергии  на  храна  во  Република Македонија  на  основа  на  позитивен  наод  на  ИгЕ  противтела  во  серумот  на  пациенти  упатени  на Институтот за имунобиологија и хумана генетика за алерголошки тестирања во десетгодишен период (2001-2011).


МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ:  Анализирани  се  ретроспективно  консекутивни  пациенти  во  десет  годишен период  (од  01.01.2001  до  01.01.2011  година),  упатени  на  Институтот  за  имунобиологија  и  хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје за испитување на алергии. Анализите се направени на 3312 испитаника (пациенти) за кои имаме точни податоци за местото од кое потекнуваат, за возраста и кај кои се одредени вредностите за вкупниот ИгЕ во серумот, како и вредностите за специфичните ИгЕ противтела насочени кон алергени од храната. Анализите за одредување на вкупен ИгЕ и специфичен ИгЕ во серумот кај пациентите се изработени на UniCAP100 System; Pharmacia, Uppsala, Sweden.


РЕЗУЛТАТИ: При   анализата   на   дистрибуцијата   на   бројот   на   пациенти   во   секоја   група   наконцентрација   на  вкупниот  ИгЕ  покажуваат  дека   најголем  дел  од   пациентите  имале  нормални вредности  за  вкупниот  ИгЕ  во  серумот.  Од  вкупно  3312  пациенти  со  сомневање  за  постоење  на  ИгЕ посредувана  алергија на  храна кај  2367 сме добиле негативен наод за  постоење на зголемени нивоа на ИгЕ противтела, а само кај 945 испитаници сме докажале постоење на ИгЕ посредувана алергија на храна.  Најчестите  позитивни  алергени  се:  белка  од  јајце,  млеко,  варено  млеко,  пченица,  кикирики, протеини на млеко, лешник и јаболко, аод групно специфичните се: смешата од храна и смешата од овошје.


ЗАКЛУЧОЦИ: Големиот  број  на  негативни  резултати  ја  покажува  и  потребата  од  зголемување  на бројот на алерголошки лаборатории низ Република Македонија како и зголемување на едукацијата на матичните  лекари  преку  семинари,  конференции  и  предавања.  Ова  е  првата  студија  во  Република Македонија за алергии кон храна во која се прикажани резултати на осонова на добиените вредности на специфични ИгЕ противтела кон различни алергени од храна во серум.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
1.
Христоманова-Митковска С, Трајков Д, Петличковски А, Ефинска-Младеновска О, Спироски М. Алергии на храна врз основа на серумски специфичен ИгЕ во Република Македонија. Maced Med Electr J [Internet]. 2015 Oct. 15 [cited 2023 Sep. 29];1(1):1-9. Available from: https://www.id-press.eu/mmej/article/view/384
Секција
Базична медицина

Референци

Sampson HA. Update on food allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2004;113(5):805-19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2004.03.014

PMid:15131561

Boyce JA, Assa'ad A, Burks A, Jones SM, Sampson HA, Wood RA, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: summary of the NIAID-sponsored expert panel report. Nutrition research. 2011;31(1):61-75.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nutres.2011.01.001

PMid:21310308 PMCid:PMC4249938

Lee LA, Burks AW. Food allergies: prevalence, molecular characterization, and treatment/prevention strategies. Annu Rev Nutr. 2006;26:539-65.

http://dx.doi.org/10.1146/annurev.nutr.26.061505.111211

PMid:16602930

Anagnostou K, Meyer R, Fox A, Shah N. The rapidly changing world of food allergy in children. F1000prime reports. 2015;7.

Bergmann MM, Eigenmann PA. Food Allergy in Childhood (Infancy to School Age). 2015.

Lack G. Update on risk factors for food allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2012;129(5):1187-97.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.02.036

PMid:22464642

Muraro A, Werfel T, Hoffmann"Sommergruber K, Roberts G, Beyer K, Bindslev"Jensen C, et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy. 2014;69(8):1008-25.

http://dx.doi.org/10.1111/all.12429

Strachan DP. Family size, infection and atopy: the first decade of the'hygiene hypothesis'. Thorax. 2000;55(Suppl 1):S2.

http://dx.doi.org/10.1136/thorax.55.suppl_1.S2

PMCid:PMC1765943

Cianferoni A, Spergel JM. Food allergy: review, classification and diagnosis. Allergol Int. 2009;58(4):457-66.

http://dx.doi.org/10.2332/allergolint.09-RAI-0138

PMid:19847094

Eigenmann PA, Sampson HA. Interpreting skin prick tests in the evaluation of food allergy in children. Pediatric allergy and immunology. 1998;9(4):186-91.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-3038.1998.tb00371.x

Eigenmann PA, Calza Am. Diagnosis of IgE"mediated food allergy among Swiss children with atopic dermatitis. Pediatric allergy and immunology. 2000;11(2):95-100.

http://dx.doi.org/10.1034/j.1399-3038.2000.00071.x

Skolnick H. Correlation of Initial Food Reactions to Observed Reactions on Challenges. Pediatrics. 2005;116(Supplement 2):547-.

Cots P, Pena J, Botey J, Eseverri J, Marin A, Ras R. Determination of total and specific IgE using UNICAP 100: comparative study with the CAP system. Allergologia et immunopathologia. 1997;26(5):223-7.

СпироÑки Ðœ, Трајков Д, ПетличковÑки Ð, ÐÑ€Ñов Т, Стрезова Ð, ЕфинÑка-МладеновÑка О, et al. Имунолошки Практикум. ИнÑтитут за имунобиологија и хумана генетика, МедицинÑки факултет, Универзитет "Св Кирил и Методиј", Скопје, 2006:167-86.

Seagroatt V, Anderson S. The second international reference preparation for human serum immunoglobulin E and the first British standard for human serum immunoglobulin E. Journal of biological standardization. 1981;9(4):431-7.

http://dx.doi.org/10.1016/S0092-1157(81)80034-0

Johansson S, Yman L. In Vitro assays for immunogiobulin E. Clinical reviews in allergy. 1988;6(2):93-139.

PMid:3048627

Sicherer SH, Furlong TJ, Maes HH, Desnick RJ, Sampson HA, Gelb BD. Genetics of peanut allergy: a twin study. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2000;106(1):53-6.

http://dx.doi.org/10.1067/mai.2000.108105

PMid:10887305

Rona RJ, Keil T, Summers C, Gislason D, Zuidmeer L, Sodergren E, et al. The prevalence of food allergy: a meta-analysis. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2007;120(3):638-46.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2007.05.026

PMid:17628647

Zuidmeer L, Goldhahn K, Rona RJ, Gislason D, Madsen C, Summers C, et al. The prevalence of plant food allergies: a systematic review. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2008;121(5):1210-8. e4.

Mulla ZD, Simon MR. Hospitalizations for anaphylaxis in Florida: epidemiologic analysis of a population-based dataset. International archives of allergy and immunology. 2007;144(2):128-36.

http://dx.doi.org/10.1159/000103224

PMid:17536221

Mullins R, Clark S, Camargo C. Socio"economic status, geographic remoteness and childhood food allergy and anaphylaxis in Australia. Clinical & Experimental Allergy. 2010;40(10):1523-32.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2222.2010.03573.x

PMid:20636400

Asher MI, Montefort S, Bjí¶rkstén B, Lai CK, Strachan DP, Weiland SK, et al. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. The Lancet. 2006;368(9537):733-43.

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69283-0

Cataldo F, Accomando S, Fragapane ML, Montaperto D. Are food intolerances and allergies increasing in immigrant children coming from developing countries? Pediatric allergy and immunology. 2006;17(5):364-9.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-3038.2006.00421.x

PMid:16846455

Burks A. Peanut allergy. The Lancet. 2008;371(9623):1538-46.

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60659-5

Sampson HA. Food allergy. Part 1: immunopathogenesis and clinical disorders. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 1999;103(5):717-28.

http://dx.doi.org/10.1016/S0091-6749(99)70411-2

Sicherer SH, Mu-oz-Furlong A, Sampson HA. Prevalence of peanut and tree nut allergy in the United States determined by means of a random digit dial telephone survey: a 5-year follow-up study. Journal of allergy and clinical immunology. 2003;112(6):1203-7.

http://dx.doi.org/10.1016/S0091-6749(03)02026-8

Bock SA. Prospective appraisal of complaints of adverse reactions to foods in children during the first 3 years of life. Pediatrics. 1987;79(5):683-8.

PMid:3575022

Ramesh S. Food allergy overview in children. Clinical reviews in allergy & immunology. 2008;34(2):217-30.

http://dx.doi.org/10.1007/s12016-007-8034-1

PMid:17990125

Burks A, Tang M, Sicherer S, Muraro A, Eigenmann PA, Ebisawa M, et al. ICON: food allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2012;129(4):906-20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.02.001

PMid:22365653

Ho MH, Wong WH, Heine RG, Hosking CS, Hill DJ, Allen KJ. Early clinical predictors of remission of peanut allergy in children. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2008;121(3):731-6.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2007.11.024

PMid:18234313

Allen K, Dharmage S. The role of food allergy in the atopic march. Clinical & Experimental Allergy. 2010;40(10):1439-41.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2222.2010.03605.x

PMid:20937060

Sporik R, Hill D, Hosking C. Specificity of allergen skin testing in predicting positive open food challenges to milk, egg and peanut in children. Clinical & Experimental Allergy. 2000;30(11):1541-6.

http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2222.2000.00928.x

Hill DJ, Heine RG, Hosking CS, Brown J, Thiele L, Allen KJ, et al. IgE food sensitization in infants with eczema attending a dermatology department. The Journal of pediatrics. 2007;151(4):359-63.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2007.04.070

PMid:17889069

Martin PE, Eckert JK, Koplin JJ, Lowe AJ, Gurrin LC, Dharmage SC, et al. Which infants with eczema are at risk of food allergy? Results from a population"based cohort. Clinical & Experimental Allergy. 2015;45(1):255-64.

http://dx.doi.org/10.1111/cea.12406

PMid:25210971

Mailhol C, Giordano-Labadie F, Lauwers-Cances V, Ammoury A, Paul C, Rance F. Point prevalence and risk factors for food allergy in a cohort of 386 children with atopic dermatitis attending a multidisciplinary dermatology/paediatric allergy clinic. European Journal of Dermatology. 2014;24(1):63-9.

PMid:24508911

Балабанова-Стефанова Ðœ. ХиперÑензитивни кутани реакции на беталактамÑки антибиотици: рационален дијагноÑтички и прогноÑтички модел [ДокторÑка диÑертација]. Скопје, Република Македонија: Универзитет Св Кирил и Методиј, МедицинÑки факултет, Клиника за кожни и венерични болеÑти, 1996.

Stavrik K, Kareva L, Mironska K, Peova S, Hristomanova S, Trajkov D, et al. Sensibilization in children with severe form of atopic dermatitis. Vox Medici. 2011;20(72):164-7.

Hristomanova S, Grunevska V, Balabanova-Stefanova M, Trajkov D, Petlichkovski A, Kirijas M, et al. Hyper IgE in a HIV Positive Patient-Case Report. Macedonian Journal of Medical Sciences. 2011;4(1):99-103.

Trajkovski V, Petlichkovski A, Efinska-Mladenovska O, Trajkov D, Arsov T, Strezova A, et al. Higher plasma concentration of food-specific antibodies in persons with autistic disorder in comparison to their siblings. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. 2008;23(3):176-85.

http://dx.doi.org/10.1177/1088357608320413

Stavrikj K, Peova S, Petlickovski A, Topuzovska I, Spiroski M. Safe Measles, Mumps and Rubella Vaccine Administration in Atopic Children with High Levels of Egg White-Specific IgE Antibody. Macedonian Journal of Medical Sciences. 2011;4(3):271-4.

http://dx.doi.org/10.3889/MJMS.1857-5773.2011.0181

Sicherer SH. Epidemiology of food allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2011;127(3):594-602.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2010.11.044

PMid:21236480

Mills EC, Mackie A, Burney P, Beyer K, Frewer L, Madsen C, et al. The prevalence, cost and basis of food allergy across Europe. Allergy. 2007;62(7):717-22.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1398-9995.2007.01425.x

PMid:17573717

Sunyer J, Jarvis D, Pekkanen J, Chinn S, Janson C, Leynaert B, et al. Geographic variations in the effect of atopy on asthma in the European Community Respiratory Health Study. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2004;114(5):1033-9.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2004.05.072

PMid:15536406

Hemmens V, Baldo B, Elsayed S, Bass D. Allergic response to birch and alder pollen allergens influenced by geographical location of allergic subjects. International Archives of Allergy and Immunology. 1988;87(3):321-8.

http://dx.doi.org/10.1159/000234693

Цветанов Ð’. ÐлергиÑките болеÑти во Република Македонија. ИнÑтитут за медицина на трудот; МакедонÑко здружение за базична и клиничка имунологија и алергологија. 2006:199-209.

ХриÑтоманова МитковÑка С. Вкупен, групно Ñпецифичен и Ñпецифичен ИгЕ кон храна во Ñерум од пациенти упатени за иÑпитување на алергија во Република Македонија. Макед Мед Електр С. 2015; 2015; 50007:56.

http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50007

Најчитани трудови од истиот автор(и)