Промена на крвните лактати при ергометриско тестирање кај професионални фудбалери за време на една натпреварувачка полусезона

Main Article Content

Драгица Близнаковска-Станчев

Апстракт

ОСНОВА: Одредувањето на концентрацијата на крвните лактати на различни степени на ергометриско лабораториско оптоварување е од интерест за следење на лактатна толеранција и адаптацијата на гликолизата како важен енергетски извор во текот на фудбалската игра. Крвните лактати се често користен индикатор за анаеробната лактатна енергетска продукција во фудбалот. Всушност, тие го покажуваат балансот помеѓу создавањето, ослободувањето и отстранувањето на лактатите, и како такви, за да бидат индикатор, неколку факти треба да се земат предвид.


ЦЕЛ: Целта ноа оваа студија е да се утврдивлијанието на одделните фази одтренажниот процес во фудбалот врз крвните лактати кај професионали фудбалери,како и да се утврдат разликите на концентрациите на крвните лактати помеѓу одделните фази на тренажниот процес.


МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ: Истражувањето е организирано од страна наПЗУ Кинетикус, Скопје во тек на 2014 година. Во студијата е опфатен примерок од 36 испитаници кои седефинирани како професионални фудбалери од еден фудбалски тим од Првата национална фудбалска лига на возраст од 18-32 години.Со помош на крвен анализатор "ACCUSPORT" одредена е концентрацијата на крвните лактати во ммол/л, во мирување, по завршување на секој степен на оптоварување на максималниот ергометриски тест и во фазата на опоравување (3 минути по завршување на тестот) -Лак мир, Лак 3мин, Лак 6мин, Лак 9мин, Лак 12мин, Лак 15 мин, Лак макс и Лак опор.


РЕЗУЛТАТИ: Крвните лактати при максимален прогресивно растечки ергометриски тест покажаа значајни промени, и тоа, при петтиот степен на оптоварување (на крајот од 15-та минута), при максимално оптоварување и во фазата на опоравување, три минути по завршувањето на тестот.


ЗАКЛУЧОЦИ: Значајното намалување на крвните лактати на петтиот степен на оптоварување, кој е всушност нивото на кое е постигнат AnT од 4 ммол/л, по подготвителната фаза, можеби индицира почетни знаци на адаптација на гликолизата и лактатната толеранциј 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
1.
Близнаковска-Станчев Д. Промена на крвните лактати при ергометриско тестирање кај професионални фудбалери за време на една натпреварувачка полусезона. Maced Med Electr J [Internet]. 2015 Nov. 29 [cited 2023 Sep. 29];1(1):1-8. Available from: https://www.id-press.eu/mmej/article/view/375
Секција
Базична медицина

Референци

Svedahl K, MacIntosh BR. Anaerobic threshold: the concept and methods of measurement. Can J Appl Physiol. 2003;28(2):299-323. http://dx.doi.org/10.1139/h03-023 PMid:12825337

Kindermann W, Simon G, Keul J. The significance of the aerobic-anaerobic transition for the determination of work load intensities during endurance training. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1979;42(1):25-34. http://dx.doi.org/10.1007/BF00421101 PMid:499194

Skinner JS, McLellan TM. The transition from aerobic to anaerobic metabolism. Res Q Exerc Sport. 1980 Mar;51(1):234-48. Erratum in: Res Q Exerc Sport. 2013;84(2):273. http://dx.doi.org/10.1080/02701367.1980.10609285 PMid:7394286

Stegmann H, Kindermann W, Schnabel A. Lactate kinetics and individual anaerobic threshold. Int J Sports Med. 1981;2(3):160-5. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1034604 PMid:7333753

Dassonville J, Beillot J, Lessard Y, Jan J, André AM, Le Pourcelet C, Rochcongar P, Carré F. Blood lactate concentrations during exercise: effect of sampling site and exercise mode. J Sports Med Phys Fitness. 1998;38(1):39-46. PMid:9638031

Forsyth JJ, Farrally MR. A comparison of lactate concentration in plasma collected from the toe, ear, and fingertip after a simulated rowing exercise. Br J Sports Med. 2000;34(1):35-8. http://dx.doi.org/10.1136/bjsm.34.1.35 PMCid:PMC1724138

Feliu J, Ventura JL, Segura R, Rodas G, Riera J, Estruch A, Zamora A, Capdevila L. Differences between lactate concentration of samples from ear lobe and the finger tip. J Physiol Biochem. 1999;55(4):333-9. PMid:10731085

Mc Naughton LR, Thompson D, Philips G, Backx K, Crickmore L. A comparison of the lactate Pro, Accusport, Analox GM7 and Kodak Ektachem lactate analysers in normal, hot and humid conditions. Int J Sports Med. 2002;23(2):130-5. http://dx.doi.org/10.1055/s-2002-20133 PMid:11842361

Denadai BS, Gomide EB, Greco CC. The relationship between onset of blood lactate accumulation, critical velocity, and maximal lactate steady state in soccer players. J Strength Cond Res. 2005;19(2):364-8. PMid:15903376

Loures JP, Chamari K, Ferreira EC, Campos EZ, Zagatto AM, Milioni F, da Silva AS, Papoti M. Specific determination of maximal lactate steady state in soccer players. J Strength Cond Res. 2015;29(1):101-6. http://dx.doi.org/10.1519/JSC.0000000000000621 PMid:25028998

Llodio I, Garcia-Tabar I, Sánchez-Medina L, Ibá-ez J, Gorostiaga EM. Estimation of the Maximal Lactate Steady State in Junior Soccer Players. Int J Sports Med. 2015 Sep 2. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26332904.

Fukuoka Y, Gwon O, Sone R, Ikegami H. Characterization of sports by the VO2 dynamics of athletes in response to sinusoidal work load. Acta Physiol Scand. 1995;153(2):117-24. http://dx.doi.org/10.1111/j.1748-1716.1995.tb09842.x PMid:7778451

Beneke R, Leithäuser RM, Ochentel O. Blood lactate diagnostics in exercise testing and training. Int J Sports Physiol Perform. 2011;6(1):8-24. PMid:21487146

Forsyth JJ, Reilly T. Circadian rhythms in blood lactate concentration during incremental ergometer rowing. Eur J Appl Physiol. 2004;92(1-2):69-74. http://dx.doi.org/10.1007/s00421-004-1059-8 PMid:14991328