Pull-out тест и ефектoт од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби

Main Article Content

Весна Јуруковска-Шотаровска
Билјана Капушевска
Сашо Јовановски

Апстракт

ОСНОВА: Секоја дентална надградба за да ги задоволи основните протетички принципи, треба да овозможи долготрајна и сигурна ретенција со коронката или мостот, за да се постигне правилен пренос на оптоварувањето врз целиот корен и околните потпорни ткива.


ЦЕЛ: Од севкупно искористената литература, произлезе целта на истражувањето, да се испита pull-out тестот во корелација со различните видови цементи употребени за различни видови надградбени системи, поставени врз ендодонтски третирани заби.


МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОД: Литературните податоци за pull-out-тестот во овој ревиски труд се добиени со електронско пребарување на Medline, PubMed Central, Research Gate, Google scholar и останати интернет страници. Поради недостаток на таков тип на податоци од нашата земја тие не се земени во предвид.


РЕЗУЛТАТИ: Резултатите добиени од литературните и научните истражувања укажуваат на фактот дека самоадхезивните смолести цементи допринесуваат до многу добра ретенција на колчињата во коренскиот дел на забот, занемарувајки ја дебелината на цементот.


ДИСКУСИЈА: Според литературните сознанија вo in vitro студиите за рull-out тестот се укажува на атхезија на фибер колчињата со самонагризувачкиот и самоврзувачкиот смолест цемент. Клиничката релеватност на овој тест се базира на фактот дека дебондирањето е најчеста можна грешка при апликација на фибер колчињата. Следователно е дека и аксијалното полнење би се сметало како доминантно при клиничките реставрации. Во други пак студии се прикажува дека смолестиот цемент има значително влијание врз силите на извлекувачката врска и користените колчиња. Анализирајќи други литературни сознанија за карактеристиките на адхезија на испитаните цементи се осознава дека таа зависи и од самоврзувачката способност на phosphoric acid methacrylate мономерите кои ја сочинуваат неговата матрица. Одредени податоци водат кон тоа дека компатибилноста на смолните цементи со површината на колчињата може да придонесе за подобро ретинирање на колчето во коренскиот дел на забот.


ЗАКЛУЧОЦИ: Во склоп на оваа, а и повеќе вакви in vitro студии, се заклучува дека тестираните самоатхезивните смолести цементи можат да придонесат за добра ретенција на колчињата во коренскиот дел на забот, без разлика на дебелината на слоевите од цементот. Коресподирајќи со различни автори и нивните сознанија, дојдено е до интересен заклучок дека најдобри резултати дава за RelyX Unicem цементот. Друг заклучок за секојдневната пракса, е и дека дијаметарот на употребуваните колчиња во дадени моменти може да се занемари, но кога се употребува соодветниот цемент.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
1.
Јуруковска-Шотаровска В, Капушевска Б, Јовановски С. Pull-out тест и ефектoт од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби. Maced Med Electr J [Internet]. 2015 May 9 [cited 2023 Sep. 29];1(1):1-5. Available from: https://www.id-press.eu/mmej/article/view/303
Секција
Стоматологија

Референци

Kovačevska G.Stomato-protetička rehabilitacija na preostanati radiksi so metalni nadogradbi kako nosači na fiksni konstrukcii.Skopje, 1995.

Jovanovski S.Procena na vlijanieto na površinskata obrabotka na keramički nadgradbi i nivniot efekt na frakturnata rezistentnost na endondonsko tretirani zabi.Skopje, 2012:102-1243. Sorensen JA, Engelman MJ. Ferrule design and fracture resistance of endodontically treated teeth. J Prosthet Dent. 1990; 63: 529-536.

Bitter K, Kielbassa AM. Post-endodontic restorations with adhesively luted fiber-reinforced composite post systems: a review. American Journal of Dentistry. 2007; 20: 353–60.

Sahafi A, Peutzfeldt A, Asmussen E, Gotfredsen K. Retention and failure morphology of prefabricated posts. International Journal of Prosthodontics. 2004; 17: 307–12.

Zicari F, Van Meerbeek B, Scotti R, Naert I. Effect of fibre post length and adhesive strategy on fracture resistance of endodontically treated teeth after fatigue loading. Journal of Dentistry. 2012; 40: 312–21.

Pirani C, Chersoni S, Foschi F, Piana G, Loushine RJ, Tay FR, et al. Does hybridization of intraradicular dentin really improve fiber post retention in endodontically treated teeth? Journal of Endodontics. 2005; 31: 891–4.

Goracci C, Fabianelli A, Sadek FT, Papacchini F, Tay FR, Ferrari M. The contribution of friction to the dislocation resistance of bonded fiber posts. Journal of Endodontics. 2005; 31: 608–12.

Faria e Silva AL, Casselli DS, Ambrosano GM, Martins LR. Effect of the adhesive application mode and fiber post translucency on the push-out bond strength to dentin. Journal of Endodontics. 2007; 33: 1078–81.

Kremeier K, Fasen L, Klaiber B, Hofmann N. Influence of endodontic post type (glass fiber, quartz fiber or gold) and luting material on push-out bond strength to dentin in vitro. Dental Materials. 2008; 24: 660–6.

Schmage P, Pfeiffer P, Pinto E, Platzer U, Nergiz I. Influence of oversized dowel space preparation on the bond strengths of FRC posts. Operative Dentistry. 2009; 34: 93–101.

D'Arcangelo C, D'Amario M, Prosperi GD, Cinelli M, Giannoni M, Caputi S. Effect of surface treatments on tensile bond strength and on morphology of quartz-fiber posts. Journal of Endodontics. 2007; 33: 264–7.

de Durao Mauricio PJ, Gonzalez-Lopez S, Aguilar-Mendoza JA, Felix S, Gonzalez-Rodriguez MP. Comparison of regional bond strength in root thirds among fiber-reinforced posts luted with different cements. Journal of Biomedical Materials Research. Part B Applied Biomaterials. 2007; 83: 364–72.

Bitter K, Neumann K, Kielbassa AM. Effects of pretreatment and thermocycling on bond strength of resin core materials to various fiber-reinforced composite posts. Journal of Adhesive Dentistry. 2008; 10: 481–9.

Bateman GJ, Lloyd CH, Chadwick RG, Saunders WP. Retention of quartz-fibre endodontic posts with a self-adhesive dual cure resin cement. European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry. 2005; 13: 33–7.

Nothdurft FP, Pospiech PR. Clinical evaluation of pulpless teeth restored with conventionally cemented zirconia posts: a pilot study. Journal of Prosthetic Dentistry. 2006; 95: 311–4.

Bouillaguet S, Troesch S, Wataha JC, Krejci I, Meyer JM, Pashley DH. Microtensile bond strength between adhesive cements and root canal dentin. Dental Materials. 2003; 19: 199–205.

Schmage P, Pfeiffer P, Pinto E, Platzer U, Nergiz I. Influence of oversized dowel space preparation on the bond strengths of FRC posts. Operative Dentistry. 2009; 34: 93–101.

Serafino C, Gallina G, Cumbo E, Ferrari M. Surface debris of canal walls after post space preparation in endodontically treated teeth: a scanning electron microscopic study. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics. 2004; 97: 381–7.

Huber L, Cattani-Lorente M, Shaw L, Krejci I, Bouillaguet S. Push-out bond strengths of endodontic posts bonded with different resin-based luting cements. American Journal of Dentistry. 2007; 20: 167–72.

Monticelli F, Ferrari M, Toledano M. Cement system and surface treatment selection for fiber post luting. Medicina Oral Patologı´a Oral y Cirugı´a Bucal. 2008; 13: E 214–21.

Ohlmann B, Fickenscher F, Dreyhaupt J, Rammelsberg P, Gabbert O, Schmitter M. The effect of two luting agents, pretreatment of the post, and pretreatment of the canal dentin on the retention of fiber-reinforced composite posts. Journal of Dentistry. 2008; 36: 87–92.