Трајковски, Вида. “Методологија за развој на информациони системи”. InForma - Macedonian Journal of Informatics, vol. 3, no. 23, Mar. 2016, pp. 29-32, https://www.id-press.eu/informa/article/view/696.