[1]
Вида Трајковски, “Методологија за развој на информациони системи”, InForma - Maced J Inform, vol. 3, no. 23, pp. 29–32, Mar. 2016.