Трајковски, Вида (2016) “Методологија за развој на информациони системи”, InForma - Macedonian Journal of Informatics, 3(23), pp. 29–32. Available at: https://www.id-press.eu/informa/article/view/696 (Accessed: 25 February 2024).