Трајковски, Вида. 2016. “Методологија за развој на информациони системи”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 3 (23):29-32. https://www.id-press.eu/informa/article/view/696.