Трајковски, Вида. (2016). Методологија за развој на информациони системи. InForma - Macedonian Journal of Informatics, 3(23), 29–32. Retrieved from https://www.id-press.eu/informa/article/view/696