(1)
Трајковски, Вида. Методологија за развој на информациони системи. InForma - Maced J Inform 2016, 3, 29-32.