[1]
Трајковски, Вида 2016. Методологија за развој на информациони системи. InForma - Macedonian Journal of Informatics. 3, 23 (Mar. 2016), 29–32.